ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 29/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1384724
Page Views 1728451
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
8 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
11 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
14 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
16 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
17 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 034-239549
18 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
19 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
21 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี
22 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
24 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
25 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
26 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 034-389473
27 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
28 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
30 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
31 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
35 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
36 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
37 โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
41 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
43 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
44 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
45 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
46 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
47 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
48 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
49 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
50 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3496-3060
51 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
52 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
53 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
54 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
55 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
56 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน 034 -109923
57 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน
59 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
60 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
61 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
64 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
65 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
67 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน
69 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
70 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน 034276329
71 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
73 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
74 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
76 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
78 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
80 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
81 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
82 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
87 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
88 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
89 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
90 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
92 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
93 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
94 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
95 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
98 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
99 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
100 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
101 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
102 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล
103 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
104 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
105 โรงเรียนธรรมรักษา มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล 034-990319
106 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
107 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
111 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
112 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
113 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน
116 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
117 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
122 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
123 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
126 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388369
127 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3498-1306
130 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
131 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
132 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
134 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
135 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
136 โรงเรียนวัดดอนหวาย บางกระทึก สามพราน
137 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
138 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
139 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
143 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
144 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
145 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
146 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
147 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
148 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 0-3431-1091
149 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
150 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
151 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน 034323769
152 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน 034385312
153 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
154 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
155 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
156 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2420-7115
157 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน
158 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน 0-3431-8232
159 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
160 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน