คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภาวนี สุคนธชาติ

นางพุชนีย์ บุนนาค

นางแท่งทิพย์ วันเจริญพันธุ์