ครูระดับประถมศึกษา

ครูเสาวรส สุพจนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูสุชาดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูธีญานาถ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูเจนต์จิลา จันที
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูปาลจิรา พรายรักษา
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูฉลวย บุญรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูธีรยุทธ นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูทินกร รัตนเกล้า
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูสุธิดา นาคละออ
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูสุนันท์ สูญสิ้นภัย
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสมวลี สุธรรมพิทักษ์
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ครูกาญจนา อยู่สงค์
ครูการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูสายชล สิกขา
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูอดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล
ครูวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูเสาวรส สุพจนา
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูยิ่งลักษณ์ วิศญนันท์
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูธงชัย ชนะเลิศ
ครูนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูพงษ์ศิลา โตสาคร
ครูศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3