อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
แต่งกายดี  มีวินัย