ครูพิเศษ

น.ส.อิสรนันท์ ศิโรรัตนพาณิชย์
รองผู้อำนวยการ

นางนวพร พันตาวงษ์
ครูการเงินและบัญชี

นางกัญญาวีณ์ ปุ่นอุดม
ครูธุรการ

ครูพยุง ภูมิสิน

นางบุญนำ นิลสาลิกา
ครูธุรการ

นางลดาวัลย์ เหมือนจันทร์เชย
ครูทะเบียนและวัดผล

นายนฤเบศร์ แก้วกันจร
ครูดูแลระบบ

นายวิทยา กัววงศ์
ครูนาฎศิลป์

น.ส.เจนจิรา อุโอ
ครูธุรการ

นางสาวศุทธินี สุภรังษี
ครูธุรการ

นายนิรุตต์ โสสองชั้น
ครูพลศึกษา

ครูใส ตาพัด
ครูพลศึกษา

ครูวิมนต์ ชูสุวรรณ
ครูพลศึกษา

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ