ภาพกิจกรรม
รายงานผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 1
รายงานผลการเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 รอบที่1 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนิดา เสนามนตรี ม.6/2 ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายงานผลการเข้ามหาลัยของนักเรียน ม.6ปีการศึกษา2563 รอบที่1 นางสาวอมิตา ทิพยโชติ ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
รายงานผลการเข้ามหาลัยของนักเรียน ม.6ปีการศึกษา2563 รอบที่1 นางสาวชุติภาส ศรีหาไต้ ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะผลิตกรรมทางเกษตร สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
รายงานผลการเข้ามหาลัยของนักเรียน ม.6ปีการศึกษา2563 รอบที่1 นางสาวพิราวรรณ นฤขัตรพิชัย ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานผลการเข้ามหาลัยของนักเรียน ม.6ปีการศึกษา2563 รอบที่1 นายอภิสิทธิ์ พรมนัติ ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
รายงานผลการเข้ามหาลัยของนักเรียน ม.6ปีการศึกษา2563 รอบที่1 นายบุณยสิทธิ์ มรรคเจริญ ม.6/1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ อินธิราช ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา -คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายณัฐวัฒน์ เตี่ยวทัน ม. 6/1 สายวิทย์ - คณิต ผ่านการสอบคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2563,08:38   อ่าน 1590 ครั้ง