คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ ฟุ้งสาคร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวี พลายศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรโชติ ครุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัจพัชญ์ อภิสัมภินวงศ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเตชภณ พงษ์เวียง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชา ลายมุก
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งทิพย์ ผ่องพุธ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิริน แก้วระวัง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฤดี ศรีชูทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตวรรณ จุ้ยประชา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาณิสรา มีทวี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธนันท์ สุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรกันย์ พันธุ์ภู
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา ทองธนวัฒน์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิตชนก จันทร์สนิท
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระภัทร์ อ่อนผา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5